Rezidenční místa - lékaři

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321

738 01 Frýdek-Místekv souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona č. 95/2004 Sb. ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA


v těchto oborech specializačního vzdělávání:

  • Chirurgie (1 místo)

  • Neurologie (1 místo)
  • Vnitřní lékařství (2 místa)

 

Adresa pro podání přihlášky:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Bc. Emília Juříčková
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 29.8.2017. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/-ky a zřetelně označená „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2017“.

K vyplněné „Přihlášce“ je nutno doložit:

  • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
  • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji žadatel/-ka získal/a)
  • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
  • přehled odborné praxe

 


Formuláře jsou ke stažení na webové adrese www.nemfm.cz/odborna-verejnost/vzdelavani/rezidencni-mista/.

Kriteria výběru rezidenta: Splnění formálních podmínek přihlášení (řádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladů), kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost), osobní předpoklady, zájem o obor, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru, jazykové znalosti, dovednosti v práci s počítačem.

Způsob hodnocení: každé z kriterií může být ohodnoceno max. 5 body.

Bližší informace podá:
Bc. Emília Juříčková, tel. 558 415 091, e-mail:

MUDr. David Havrlant, tel. 558 415 051, e-mail:

Ve Frýdku-Místku dne 07.07.2016
 
Ing. Tomáš Stejskal, v.r.
ředitel