Interní oddělení

Odborné informace

Interní oddělení je držitelem akreditací MZ pro specializační vzdělávání lékařů v následujících odbornostech:

 • interní lékařství
 • gastroenterologie
 • nefrologie
 • diabetologie
 • endokrinologie
 • revmatologie
 • intenzivní medicína
 • praktické lékařství

Soubory ke stažení

Přehled publikační činnosti oddělení


Původní práce, kazuistiky, přehledové články a zprávy z akcí

 

 1. Kološová, R.: Dopplerovské vyšetření renálních tepen. Kardiologická revue 2001; 2(2): 70-74
 2. Urban, O., Vítek, P., Chalupa, J., Zavoral, M.,Visokai, V.: Bisegmentální Caroliho nemoc napodobující pooperační stenózu pravého hepatiku. Endoskopie 2002; 11 (1): 12-14
 3. Vítek, P., Urban, O., Komínek, P., Vantuch, P., Chalupa, J., Řeha, P., Mrózek, V.: Perkutánní endoskopická gastrostomie u nemocných s nádory hlavy a krku. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2003; 57(4):158-162
 4. Widimský, P., Groch, L., Bednář, F., Voráč, D., Želízko, M., Aschermann, M., Branny, M., Šťástek, J., Formánek, P., Buděšínský, T. on behalf of the PRAGUE Study Group Investigators: Meta-Analysis of the Prague 1+2 studies. Cor Vasa 2003;45(3): 130-133
 5. Pavlas, I., Zeman, K., Kološová, R.: Digitální fotopletysmografie - první zkušenosti na dvoukanálovém přístroji firmy ELCAT s tepenným a žilním programem.: Kardiologická revue 2003; 4(1):28-29
 6. Vítek, P., Urban, O., Chalupa, J.: Pracovní setkání s reprezentantem japonské endoskopické školy. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2004; 58(1):21-23
 7. Urban, O., Vítek, P., Fojtík, P., Chalupa, J..: Endoskopická diagnostika a léčba povrchových nepolypózních neoplazií trávicí trubice. Folia Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 165-173
 8. Urban, O., Chalupa, J., Vítek, P., Řeha, P.: Léčba chronické postradiační proktitidy argonovou plasmakoagulací. Vnitř Lék 2004; 50(3): 218-21
 9. Zeman, K., Mrózek, V., Brát, R., Kučera, D.: Kazuistika členů rodiny s mnohočetným výskytem aortální disekce. Čas. Lék. čes. 2005; 144 (5): 320-324
 10. Hlavajčíková, K., Talafa, V.,Vašutová, I., Mrózek, V.: Troponin I v diagnostice poškození myokardu. Pokroky v klinické biochemii 2005; s. 33-34
 11. Urban, O., Vítek, P., Fojtík, P., Janík, D., Kliment, M., Chalupa, J., Hořava, V. jr.: Endoscopic submucosal dissection - initial experience in the Czech Republic. Folia Gastroenterol Hepatol 2006; 4(1): 4-10
 12. Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Pták, J., Hořava, V. jr.: Koincidence celiakální sprue s hereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu. Folia Gastroenterol Hepatol 2008; 6(2): 70-73
 13. Vítek, P., Bureš, J, Petrášek J., Chalupa, J., Platoš, J., Kuchař, J., Kajzrlíková, I., Řeha, P., Hořava, jr.V.: Chromokolonoskopie zvyšuje záchyt plochých adenomů u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(6): 308-313
 14. Urban, O., Vitek, P., Fojtik, P., Kliment, M., Janik, D., Chalupa, J., Albin, A.: Laterally spreading tumors--experience based on 138 consecutive cases. Hepatogastroenterology 2008; 55(82-83):351-5 IF 0.68 (2010)
 15. Vítek, P. : Ostrava Live Endoscopy 2009 - zpráva z akce. Endoskopie 2009; 18(1): 79
 16. Vítek, P., Komínek P., Kajzrlíková I., Chalupa J., Kuchař J., Platoš J., Hořava V. jr., Řeha P., Klečka, P.: Endoskopická diagnostika a léčba spinocelulárního karcinomu jícnu je možná i v populaci s nízkou incidencí tohoto onemocnění. Endoskopie 2009; 18(4): 161-166
 17. Urban, O., Vítek, P., Fojtík, P., Kliment, M., Janík, D., Falt, P.: Endoskopická slizniční resekce Barretova jícnu s high-grade intraepiteliální neoplazií. Endoskopie 2009; 18(1): 81-84
 18. Kajzrlikova, I., Vitek, P., Chalupa, J.: Abdominal ultrasound accurately detects complications in patients with hepaticojejunoanastomosis. Scripta medica 2009; 82(4): 239-248
 19. Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Talafa, V., Bolek, K., Chrostek, M.: Vícečetné jaterní abscesy v důsledku tromboflebitidy portálního řečiště. Čes a Slov Gastroenterol Hepatol 2009; 63 (6): 259-264
 20. Falt, P., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Komínek, P.: Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelulárního karcinomu jícnu. Endoskopie 2010; 19(2):71-74
 21. Kajzrlíková, I., Vítek, P., Štěrba, J., Hořava,V. Jr., Chalupa, J.: Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(4): 6-9
 22. Talafa, V., Pastucha, P.: Agresivní přístup v trombolytické léčbě recidivující masívní plicní embolie. Interv Akut Kardiol 2010; 9(4):208-210
 23. Kajzrlikova, I., Vitek, P., Falt, P., Urban, O., Kominek, P.: Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO systém. BMJ Case Reports 2010; doi:10.1136/bcr.08.2010.3211
 24. Kajzrlíková, I.: 7.letní škola gastroenterologie ASNEMGE/EAGE. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(5):32-33
 25. Talafa, V., Pastucha, P., Pavlas, I.: Akutní plicní embolie v okresní nemocnici. Interní Med 2010; 12(12):602-605
 26. Pastucha, D., Talafa, V., Malinčíková, J., Hyjánek J., Horáková, D., Beránková, J.: Porovnání rizikových faktorů ve skupině obézních dětí a skupině atletů. Tělesná kultura, 2010; 33(1), 98-107
 27. Pastucha, D., Talafa, V., Malincikova, J., Cihalik, C., Hyjanek, J., Horakova, D., Janout, V. : Obesity, hypertension and insulin resistance in childhood - a pilot study. Biomedical Papers Medicine Faculty University Palacky Olomouc Czech Republic 2010; 154(1):77-82
 28. Pastucha, D., Talafa, V., Malinčíková, J., Tichá, R., Horáková, D.: Efekt pohybové aktivity v terapii dětské obesity. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca 2010; 19 (2): 85-93.
 29. Vítek, P. : 12.Endoskopický den v IKEM. Gastroent Hepatol 2011; 65(4):226
 30. Vítek, P., Kajzrlíková, I., Chalupa, J., Hořava, V., Hájek, A.: Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z kolon a rekta? Gastroent Hepatol 2011; 65(4):202-206
 31. Vítek, P., Kajzrlíková, I.M., Bureš. J., Chalupa, J. : Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem. Vnitř Lék 2011; 57(12): 1057- 1061
 32. Urban, O., Kliment, M., Fojtik, P., Falt, P., Orhalmi, J., Vitek, P., Holeczy, P.: High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management. Surg Endosc. 2011; 25(10): 3393-9 IF 3.436 (2010)
 33. Lata, J., Jurankova, J., Kopacova, M., Vitek, P.: Probiotics in hepatology. World J Gastroenterol. 2011; 17(24):2890-6. IF 2.24 (2011)
 34. Beneš, J., Baloun, R., Džupová, O.: Endokarditidy 2007: Výsledky multicentrické studie o výskytu a vlastnostech infekční endokarditidy.Vnitř Lék 2011; 57(2): 147-154
 35. Pastucha, D., Talafa, V., Sovová, E., Tichá, R., Filipčíková, R., Bezdíčková, M.,Blažková, Z.: Problematika dopingu v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař 2011; 91(8): 448-452
 36. Zeman, K., Pohludková, L., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L., Miklík, R., Felšoci, M., Pařenica, J.: Krátkodobá prognóza a léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v regionální nemocnici bez kardiocentra. Vnitř Lék 2012; 58(4): 273-279
 37. Vítek, P., Zeman, K., Mikoviny Kajzrlíková, I.: Kolorektální karcinom - současný stav léčby. Interní med. 2012; 14(6a7): 250-252
 38. Zela, O., Vítek, P.: Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012. Med. Praxi 2012; 9(10): 391-394
 39. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P.: Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012? Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 294-297
 40. Zeleník, K., Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I., Hanousek, M., Urban, O., Kuchař, J., Chalupa, J., Komínek, P.: Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu? Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 289-293
 41. Zeman, K., Pohludková, L., Nováková, L., Dušek, L., Littnerová, S., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J.: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Prakt. Lék. 2012; 92(8): 465-469
 42. Talafa, V., Filipčíková, R., Pastucha, D., Zela, O., Březinová, J.: Mitrální stenóza v terminální fázi - kazuistika. Kardiol Rev 2012; 14(3): 216-219
 43. Talafa, V., Pastucha, D., Zeman, K., Zela, O., Filipčíková, R., Bezdičková, M.: Karcinoid a jeho kardiální manifestace. Vnitř Lék 2012; 58(11): 867-870
 44. Malinčíková, J., Talafa, V., Pudich, J., Tichá, R.: Možnosti využití canisterapie v prevenci i terapii. Praktický Lékař 2012; 92(5): 284-286
 45. Parenica, J., Spinar, J., Vitovec, J., Widimsky, P., Linhart, A., Fedorco, M., Vaclavik, J., Miklik, R., Felsoci, M., Horakova, K., Cihalik, C., Malek, F., Spinarova, L., Belohlavek, J., Kettner, J., Zeman, K., Dusek, L, Jarkovsky, J. for AHEAD Main investigators: Long-term survival following acute heart failure: The Acute Heart Failure Database Main registry (AHEAD Main), Eur J Intern Med (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2012.11.005
 46. Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I.: Antikoagulační a protidestičková léčba u endoskopických výkonů. Interní Med. 2013; 15(11-12): 355-357
 47. Kominek, P., Vitek, P., Urban, O., Zelenik, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J., Matousek, P. : Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients woth Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck? Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:236264. doi: 10.1155/2013/236264. Epub 2013 Mar 20
 48. Urban, O., Kijonkova, B., Kajzrlikova, I. M., Vitek, P., Kliment, M., Fojtik, P., Falt, P., Reiterova, K., Horava, V.jr.: Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013 Jun;25(6):733-8. doi: 10.1097/MEG.0b013e32835eda96
 49. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Kuchař, J., Platoš, J., Řeha, P.: Praktická realizace kontroly kvality kolonoskopie - zkušenosti z Beskydského Gastrocentra. Gastroent Hepatol 2013; 67(3):183-187
 50. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Dítě, P.: Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi. Vnitř Lék 2013; 59(4): 264-268
 51. Mikoviny Kajzrlíkova, I., Vitek, P., Chalupa J., Dite, P. : Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives. World J Gastroenterol. 2014 May 7;20(17):5025-30. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5025
 52. Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I., Chalupa, J., Hájek, A., Hořava jr, V., Kuchař, J., Platoš, J. : Kombinovaná endoskopická a laparoskopická terapie akutního krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 207-208
 53. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Dítě, P.: Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně. Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 202-206
 54. Vítek, P.:XVII. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a 7. mezinárodní endoskopický workshop. Gastroent Hepatol 2013; 67(3):234-235
 55. Vítek P.: Jsme připraveni na další centralizaci endoskopických metod? Gastroent Hepatol 2013; 67(3):219-220

 

Statě ve sbornících

 

 1. Vítek P., Urban O., Řeha P., Chalupa J., Mrózek V.: pH metrie jícnu a její přínos pro pacienta. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2001, 58(Suppl 1): 94
 2. Vítek P., Urban O., Kominek P., Vantuch P., Chalupa J., Reha P., Mrozek V.: Percutaneous endoscopic gastrostomy in head-and-neck cancer patients. Clin Nutr. 2003 Aug;22(S1):S68-9, Biomedical Papers, 2003, 147(Suppl 1): 73
 3. Urban, O., Chalupa, J., Reha, P., Vitek, P.: Endoscopic diagnosis and treatment of early neoplasms in the alimentary tract - experience of the Czech centre. Biomedical Papers, 2003, 147(Suppl 1): 73
 4. Urban, O., Chalupa, J., Reha, P., Vitek, P.: Screening for colorectal carcinoma in the region of Frydek-Mistek in the period of 1998-2001. Biomedical Papers, 2003, 147(Suppl 1): 86
 5. Urban, O., Chalupa, J., Vitek, P.: Screening for colorectal carcinoma in high-risk country. Gut 2003; 52(Suppl VI): A50
 6. Vitek P., Peterkova V., Kuchar J., Chalupa J., Urban O., Mrozek V.: Early enteral nutrition in acute pancreatitis - impact of common hospital treatment guidelines. Clin Nutr. 2004 Aug;23(4): 925-926
 7. Vitek P., Urban O., Chalupa J., Mrozek V.: Chromocolonoscopy with methylene blue - is it worthwhile? Gut 2004; 53(Suppl VI): A263
 8. Urban, O., Vitek, P., Paprokova, H., Horava, V. jr, Horava, V. sr.: Proliferation activity in the rectal mucosa of diabetic patients is higher. Gut 2004; 53(Suppl VI): A262
 9. Zeman K., Mrózek V.: Syndrom dolní duté žíly po zavedení kavárního filtru u klienta s progredující flebotrombózou pravé dolní končetiny a plicní embolizací při nejasném trombofilním stavu - kasuistika. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 129
 10. Kološová, R., Mrózek, V., Kučera, D., Talafa, V., Zeman, K.: Klinicky němá paradoxní embolie u pacienta s plicní embolií a transit trombem v PFO. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 51
 11. Zeman, K., Hlavajčíková, K.: Stanovení Troponinu I v diagnostice poškození myokardu imunoanalyzátorem AIA 600 II TOSOH BIoscience. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 129
 12. Gistinger, T., Mrózek, V., Kološová, R., Pavlas, I., Talafa, V., Zeman, K.: Vzácná žilní anomálie u pacienta indikovaného k trvalé kardiostimulaci. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 22
 13. Pavlas, I., Mrózek, V., Gistinger, T., Kološová, R., Zeman, K., Talafa, V.: Masivní plicní embolie se šokovým stavem, zkušenosti z okresní nemocnice. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 80
 14. Talafa, V., Mrózek, V.:TELE EKG. Cor et Vasa 2005; 47(Suppl 4): 112.
 15. Talafa, V., Mrózek, V.:TELE EKG. Vnitř Lék 2006; 52 (5): 538
 16. Zeman, K., Gistinger, T., Kološová, R., Talafa, V., Mrózek, V., Pavlas, I.: Masivní plicní embolie se šokovým stavem, zkušenosti z okresní nemocnice. Vnitř Lék 2006; 52(5): 529
 17. Havrlant, D., Mrózek, V., Havlínová, V., Vítek, P., Čuřík, R.: Revmatický pacient - kasuistiky z praxe. Vnitř Lék 2006; 52(5): 518
 18. Peterková, V., Vítek, P., Chalupa, J., Kretková, R., Mrózek, V.: Je recentní DM u pacientů nad 50 let důvodem k podezření na karcinom pankreatu? Vnitř Lék 2006; 52(5): 530
 19. Talafa, V., Mrózek,V.:Mitrální stenóza v terminální fázi (klinický obraz, hemodynamika) - kazuistika: Vnitř Lék 2007; 53 (5):599
 20. Talafa, V., Zeman, K., Mrózek, V.: Karcinoidy a jejich pestrý karcinoidní syndrom. Kardiální manifestace karcinoidu. Kasuistika. Cor et vasa 2007; 49(Suppl. 4): 119-120
 21. Vitek P., Bures J., Chalupa J., Reha P., Platos J., Kuchar J., Mrozek V.: Chromocolonoscopy after colorectal cancer resection is beneficial. Gut 2007; 56(Suppl III): A318
 22. Vítek P., Komínek P., Chalupa J., Platoš J., Kuchař J., Mrózek V., Urban O.: Má význam chromoendoskopie jícnu u nemocných s nádory hlavy a krku? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007, 61(Suppl 1): 26
 23. Urban, O., Vitek, P., Fojtik, P., Kliment, M., Janik, D., Albin, A., Chalupa, J.: Laterally spreading tumor: experience based on 138 consecutive cases. Gut 2007; 56(Suppl III): A321
 24. Komínek, P., Vitek, P., Urban, O., Vantuch, P., Matousek, P.: Esophageal Lugol staining in head and neck cancers: is it worthwhile? Eur Arch Othorhinolaryngol 2007; (Suppl 1) 264: S115
 25. Bílský, M., Vítek, P., Chalupa, J., Platoš, J., Kuchař, J., Řeha, P., Mrózek, V.: Perkutánní endoskopická gastrostomie - dobře zavedený standard? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(Suppl 1): 32
 26. Urban, O., Vítek, P., Fojtík, P., Kliment, M., Janík, D., Albín, A., Chalupa, J.: Laterally spreading tumor: experience based on 138 consecutive cases. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(Suppl 2): 42
 27. Vítek, P., Bureš, J., Chalupa, J., Řeha, P., Platoš, J., Kuchař, J., Mrózek, V.: Chromokolonoskopie je přínosná pro nemocné po resekci kolorektálního karcinomu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(Suppl 2): 42
 28. Vítek, P., Komínek, P., Chalupa, J., Platoš, J., Kuchař, J., Mrózek, V., Urban, O.: Má význam chromoendoskopie u nemocných s nádory hlavy a krku? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(Suppl 1): 26
 29. Kuchař, J., Vítek, P., Chalupa, J., Platoš, J., Mrózek, V.: Používáme správně inhibitory protonové pumpy v prevenci gastroduodenálních komplikací? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(Suppl 2): 58-59
 30. Bílský, M., Zeman, K., Mrózek, V., Je standardem normoglykémie na jednotce intenzívní péče? Vnitř Lék 2007; 53(5): 601
 31. Zeman, K., Gistinger, T., Mrózek, V., Holých, A., Pavlas, I., Talafa, V., Kološová, R.: Časná posthospitalizační rehabilitace kardiaků v okresních nemocnicích, ano či ne? Cor et Vasa 2007; 49(Suppl 4): 135
 32. Pavlas, I., Kološová, R., Zeman, K., Gistinger, T., Talafa, V., Mrózek, V.: Ambulantní léčba hluboké žilní trombozy. Cor et Vasa 2007; 49(Suppl 4): 88
 33. Kološová, R., Mrózek, V., Pavlas, I., Zeman, K., Gistinger, T., Talafa, V.: Aneurysmata abdominální aorty a tepen dkk. Cor et Vasa 2007; 49(Suppl 4): 50
 34. Vitek P., Bures J., Chalupa J., Kajzrlikova I., Platos J., Kuchar J., Reha P.: Do we perform screening in first-degree relatives of colorectal cancer patients properly? Gut 2008; 57(Suppl II), A359, Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(Suppl 3): 36
 35. Vítek P., Kominek P., Chalupa J., Klecka P., Platos J., Kuchar J., Reha P., Kajzrlikova I., Horava V jr.: Esophageal Lugol staining in head and neck cancer patients is beneficial even in low-risk country. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(Suppl 3): 36
 36. Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Pták, J., Hořava, V. jr: Koincidence celiakální sprue s hereditální hemochromatózou a její klinické dopady. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(Suppl 3): 17
 37. Papugová, K., Vítek, P., Zeman, K.: Úskalí duální antiagregační terapie u chirurgických pacientů. Vnitř Lék 2008; 54(5): 569
 38. Zeman, K., Pohludková, L., Miklík, L., Pařenica, J., Špinar, J.: Srovnání epidemiologických dat u hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v nemocnici okresního typu a kardiocentru. Cor et Vasa 2008; 50(Suppl 4): 74
 39. Pohludková, L., Zeman, K., Pařenica, J., Špinar, J.: Prognóza a léčba pacientů s akutním srdečním selhání v nemocnici okresního typu. Cor et Vasa 2008; 50 (7-8): K 124
 40. Pohludková, L., Zeman, K., Pařenica, J., Špinar, J., Tomčíková, D., Dušek, L.: Lze nalézt klinicky významné rozdíly mezi pacienty se zachovalou a sníženou systolickou funkcí levé komory srdeční hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání? Vnitř Lék 2009; 55(Suppl 1): S169
 41. Vítek P., Kuchař J., Zela O., Kajzrlíková I., Chalupa J., Platoš J., Hájek A., Konopáč I., Chrostek M.: Výsledky terapie u 538 nemocných s akutní pankreatitidou. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63(Suppl 1): 43
 42. Kološová, R., Zeman, K., Pavlas, I., Mrózek, V., Gistinger, T.: Stenoses et occlusions of renal arteries. CEVJ 2009; 8, 1: 39
 43. Kajzrlikova, I., Vitek, P., Chalupa, J., Hajek, A., Platos, J., Kuchar, J., Reha, P.: Direct counselling program for first-degree relatives of colorectal cancer and advanced adenoma patients is effective. Gut 2009; 58 (Suppl II): A144
 44. Papugová, K., Zeman, K.: Neobvyklá příčina srdečního selhání jako následek komplikace koronární intervence. Vnitř Lék 2009; 55(Suppl 1): S 153-194
 45. Pohludkova, L., Zeman, K., Tomcikova, D., Dusek, L., Parenica, J., Spinar, J.: Are there any clinically significant differences between a group of patients with acute heart failure with preserved left ventricular systolic function and a group with left ventricular dysfunction? European Journal of Heart Failure Supplements 2009; 8(Suppl. 2):429
 46. Pohludkova, L., Zeman, K.: Persistent right sided heart failure caused by the serious tricuspidal regurgitation after the mitral valve replacement in the past. European Journal of Heart Failure Supplements 2010; 9(Suppl. 1):S278
 47. Pohludkova, L., Zeman K., Parenica, J., Spinar, J., Tomcikova, D, Dusek L.: The differences in characteristic of patients hospitalizated with acute heart failure in hospital with cath lab and without cath lab. European Journal of Heart Failure Supplements 2010; 9(Suppl. 1):S63
 48. Vitek P., Zela O., Kajzrlikova I., Kuchar J., Chalupa J., Hajek A., Chrostek V., Konopac V.: Therapeutic results and evaluation of nutritional support in 624 patients with acute pancreatitis. Clinical Nutrition Supplements 2010; 5(S2): 170
 49. Vítek P., Zela O., Kajzrlíková I., Kuchař J., Chalupa J., Hájek A., Chrostek M., Konopáč V.: Therapeutic results and evaluation of nutritional support in 624 patients with acute pancreatitis. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(Suppl 2): 26
 50. Vítek P., Chalupa J., Kajzrlíková I., Kulík I., Pastrňák J., Hájek A., Chrostek M.: Diagnostika a léčba periampulárních perforací při ERCP. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(Suppl 2): 25
 51. Kajzrlikova, I., Vitek, P., Kominek, P., Chalupa, J., Kuchar, J., Platos, J., Reha, P., Klecka, P.: Changing strategies of percutaneous endoscopic gastrostomy placement in patients with head and neck cancer - experience from 1999-2009. Clinical Nutrition Supplements 2010; 5(S2): 52
 52. Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J.: Abdominal ultrasound accurately detects complications in patients with hepaticojejunoanastomosis. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(Suppl 2): 12
 53. Papugová, K., Zeman, K., Hořava, V. jr., Kulík, I.: Kardiální selhání a expanzivní plicní proces jako důsledek kardiochirurgického výkonu. Vnitř Lék 2010; 56(5): 447-478
 54. Hájek, A., Novák, P., Vítek, P., Jurenka, D., Chrostek, M., Pastrňák, J.: Duodenobiliání poranění při tupém poranění břicha. Hojení Ran 2010, 4(Suppl 1): 16
 55. Gistinger, T., Kološová, R., Mrózek, V., Pavlas, I., Talafa, V., Zeman, K.: Totální dislokace kardiostimulační elektrody při nedodržení režimu po implantaci kardiostimulátoru - kazuistika. Interv Akut Kardiol 2010; 9 (Suppl.A): A10-A11
 56. Kološová, R., Kučera, D., Gistinger, T., Pavlas, I.: Abdominal angina  - a case report. CEJV 2010; 9, 1: 38
 57. Liberdová, A., Zeman, K.: Synkopa - význam anamnézy ke správnému stanovení diagnózy, riziková stratifikace a dodržování vyšetřovacího algoritmu. Vnitř Lék 2010; 56(5): 447-478
 58. Kološová, R., Kučera, D., Válka, M., Gistinger, T.: Stenoses of renal arteries of identical twins. CEJV 2011; 10, 1: 33
 59. Vitek, P., Kajzrlikova, I., Hanousek, M., Urban, O., Zelenik, K., Chalupa, J., Kominek, P.: Laryngeal and hypopharyngeal photographies recorded during esophagogastroduodenoscopy are useful for diagnosis of laryngeal and hypopharyngeal diseases. Endoscopy 2011; 43 (Suppl 1): A224
 60. Vítek, P., Kajzrlíková, I., Hanousek, M., Urban, O., Zeleník, K., Chalupa, J., Komínek P.: Fotografie laryngu a hypofaryngu získané během ezofagogastroduodenoskopie jsou přínosné pro pacienta. Gastroent a Hepatol 2011; 65(Suppl 2): S35
 61. Urban, O., Kijonkova, B., Kajzrlikova, I., Vitek, P., Fojtik, P., Kliment, M., Falt, P.: Risk factors for residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors. Endoscopy 2011; 43 (Suppl 1): A95
 62. Kajzrlikova, I., Vitek, P., Chalupa, J., Kuchar, J., Platos, J., Reha, P., Dite, P.: Which first-degree relatives of patients with colorectal neoplasias are at the highest risk - the analysis of colonoscopic examinations. Gut 2011; 60 (Suppl 3): A419
 63. Kajzrlíková, I.M., Vítek, P., Chalupa, J., Kuchař, J., Platoš, J., Řeha, P., Dítě, P.: Kteří příbuzní I.stupně nemocných s kolorektálními neopláziemi jsou nejvíce ohroženi. Gastroent a Hepatol 2011; 65(Suppl 2): S22-23
 64. Zela, O., Kajzrlíková, I., Hofericová, K., Vítek, P.: Nutrition Day in Europe - srovnání výsledků auditu nutriční terapie na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku v letech 2009-2010. Vnitř Lék 2011;57(5, Suppl 1):28
 65. Hreňo, D., Zeman, K., Šrubař, P.: Perfúzní scintigrafie myokardu v nemocnici ve Frýdku-Místku. Vnitřní lékařství 2011;57(5, Suppl 1):14
 66. Papugová, K., Zeman, K.: Akutní postižení aortální stěny - charakteristika pacientů hospitalizovaných v nemocnici ve Frýdku-Místku. Vnitřní lékařství 2011;57(5, Suppl 1):18
 67. Kolosova, R., Kucera, D., Gistinger, T., Zeman, K., Pavlas, I.: Acute occlusions of limb arteries in hospital without angiography facilities. International Angiology 2012; 31(3,Suppl 1): 101
 68. Mikoviny Kajzrlikova, I., Vitek, P., Chalupa, J., Dite, P.: Comparison of dietary habits of patients with colorectal neoplasias and their first-degree relatives. Gut 2012; 61 (Suppl 3): A409
 69. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P.. Chalupa, J., Kuchař, J., Platoš, J., Řeha, P.: Praktická realizace kontroly kvality kolonoskopie - zkušenosti z Beskydského Gastrocentra. Gastroent Hepatol 2012; 66 (Suppl 2)
 70. Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P., Chalupa, J., Dítě, P.: Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neopláziemi a jejich příbuzných prvního stupně. Gastroent Hepatol 2012; 66 (Suppl 2)
 71. Urban, O., Kijonkova, B., Kajzrlikova, I.M., Vitek, P., Kliment, M., Fojtik, P., Falt, P.: Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up. Gut 2012; 44 (Suppl 1): A70
 72. Zeman, K., Pohludková, L., Jarkovský, J., Dušek, L., Špinar, J., Pařenica, J.: A short-term prognosis and treatment of patients hospitalized for acute heart failure in hospital without a cath-lab. Eur J Heart Fail 2012; 11(Suppl 1): S66-115
 73. Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I., Chalupa, J., Hájek, A., Hořava, V.jr., Kuchař, J., Platoš, J.: Kombinovaná endoskopická terapie akutního krvácení ze žaludečních metastáz renálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2013; 67 (Suppl 3):353
 74. Zelenik K., Mikoviny Kajzrlikova, I., Vitek, P., Hanousek, M., Urban, O., Kominek, P.: Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship? J Clin Gastroenterol 2013; 47(1): 97
 75. Vitek, P., Zela, O., Mikoviny Kajzrlikova, I., Kuchar, J., Chalupa, J.: Age is the main risk factor of mortality among patients with Clostridium difficile infection. United European Gastroenterology Journal 2014; 2(5S): A543

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace