Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Statutární zástupce správce

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

Ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Bc. Klára Dokoupil Banotová

+420 558 415 004

poverenec@nemfm.cz

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • poskytnutí ambulantní péče,
 • poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace),
 • příprava a výdej léků a jiných přípravků,
 • poskytování rehabilitační péče,
 • laboratorní zpracování pro poskytnutí zdravotnické péče,
 • provádění operačních zákroků,
 • krevní banka,
 • zajištění následné péče o hospitalizované pacienty,
 • sociální služby,
 • monitorování vybraných telefonních linek za účelem zajištění kontinuální péče o pacienta,
 • dopravní zdravotnická služba,
 • stravování,
 • studie, registry,
 • výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.),
 • provozování kamerového systému,
 • poskytnutí bezplatného připojení k internetu,
 • zobrazovací metody a zdravotnická technika,
 • lékárna,
 • řešení stížností..

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tyto povinnosti nemocnice vyplývají z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách,
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
 • vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky,
 • vyhláška č. 143/2008 Sb., vyhláška o lidské krvi,
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a o spisové službě.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č.111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Provozování kamerového systému

Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů a na ochranu majetku nemocnice a bezpečnosti zaměstanců a dalších osob, zvlášť ve večerních a nočních hodinách. Účelem zpracování je zajištění bezpečného přístupu a pohybu ve sledovaných prostorech a zajištění důkazu pro případ šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání. Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje. Nemocnice také provozuje docházkový systém zaměstnanců pomocí docházkových terminálů, které jsou opatřeny kamerovým systémem. Docházkový terminál může při použití zaměstnancem zachytit též obrazový záznam jiné osoby, která je v bezprostřední blízkosti terminálu. Tyto záznamy jsou uchovávány po dobu 6 měsíců a slouži k evidenci a případně ke kontrole pracovní doby zaměstnanců.

Přístup k internetu

Poskytnutí bezplatného připojení k internetu pacientům, návštěvám a zajištění bezpečnosti počítačové sítě. Z důvodu zabezpečení Wi-Fi sítě identifikujeme zařízení a evidujeme MAC adresu zařízení. Z8znamy o připojeném zařízení jsou uchovávány po dobu maximálně 90 dnů od jejich pořízení; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost),
 • adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail),
 • údaje o zdravotním stavu

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, krajský portál (MIS), zdravotní pojišťovny, orgány činné v trestním řízení, okresní soud, v případě úmrtí rodina zemřelého atd.).

Přesnější informace o příjemcích osobních údajů, včetně uvedení typu příjemce (uvedení typu činnosti, kterou příjemce vykonává), odvětví, sektoru a sídla příjemců, jsou uvedeny zde.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

  Přihlášení k mému účtu

  Přes facebook

  nebo

  E-mail / Login:
  Heslo:

  Zapomenuté heslo

  Nemáte účet? Registrujte se.

  Nastavení cookies

  Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

  Tato webová stránka používá cookies

  K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

  Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

  Další informace »