Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pacient

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným zde.

 

Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

Máte právo získat od nemocnice potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

Nemocnice je povinna poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je nemocnice oprávněna požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které nemocnici vznikly.

Požádáte-li zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Za účelem ověření totožnosti osoby, která o zpřístupnění osobních údajů žádá, xxxxxxxx [doplnit formu žádosti, která by měla zahrnovat způsob verifikace žádající osoby].

 

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracovánípracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;

 3. nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za těchto podmínek:

 1. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo

 2. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

 

Právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

 

Právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

 


Upozornění
Nemocnice právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemocnice právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že nemocnice Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

  Přihlášení k mému účtu

  Přes facebook

  nebo

  E-mail / Login:
  Heslo:

  Zapomenuté heslo

  Nemáte účet? Registrujte se.

  Nastavení cookies

  Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

  Tato webová stránka používá cookies

  K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

  Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

  Další informace »